LUKA

Luontokasvatus (Luka) painopistealueena Lapin yliopiston harjoittelukoulussa 2016-2017

Lapin yliopiston luokanopettajakoulutuksessa opiskelijoilla on ollut vuodesta 2015 alkaen mahdollisuus hakea luontokasvatuspainotteiseen koulutusohjelmaan (Luka).  Koulutuksen päämääränä on kouluttaa luokanopettajia, jotka ymmärtävät luonnon merkityksen inhimilliselle kasvulle ja oppimiselle. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden luontokasvatuksen toteuttamisessa tarvittavia tiedollisia, taiteellisia ja taidollisia valmiuksia. Lisäksi halutaan vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia toteuttaa luontokasvatukseen liittyviä pedagogisia projekteja, joissa heillä on mahdollisuus tutustua lähiluontoon ja pohjoiseen kulttuuriin. Luontokasvatuksen ydinasioita ovat paikallisuus, yhteisöllisyys, moniammatillinen yhteistyö, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä monialaiset oppimiskokonaisuudet ja laaja-alainen osaaminen.

Lapin yliopiston tunnuslause ”Pohjoisen puolesta maailmaa varten” kuvaa hyvin, mihin Lapin yliopiston luokanopettajakoulutuksen opiskelijoita ja Lapin yliopiston harjoittelukoulun oppilaita pyritään ohjaamaan.
Luontokasvatuspainotteisen luokanopettajakoulutuksen opiskelijat (Luka-opiskelijat) ovat opiskelleet ohjatuissa harjoitteluissa Lapin yliopistonharjoittelukoulussa luontokasvatusta painottavissa luokissa. Luokkien oppilaiden opiskeluympäristöihin kuuluvat paitsi luonto, myös rakennettu lähiympäristö sekä ympäröivän yhteiskunnan kulttuuri ja yhteisö. Yhteistyökumppaneina ovat tiede- ja luontokeskusten (Arktikum ja Pilke) lisäksi museot (esim. Maakuntamuseo), kirjastot (esim. Lapin maakuntakirjasto), yritykset ja muut yhteisöt. Fyysiset oppimisympäristöt laajenevat omasta luokasta ja kouluympäristöstä koulun ulkopuolelle lähiympäristöön ja lähiseudun luontokohteisiin.

Luontokasvatuksen tavoitteet nousevat uuden opetussuunnitelman 2014 (Opetushallitus 2014) perusteista ja ympäristöopin tavoitteista sekä monialaisista että laaja-alaisista oppimisen tavoitteista. Lisäksi luontokasvatuksen tavoitteisiin vaikuttaa koulumme opetussuunnitelmaan jo kauan kuulunut retkeilykasvatus.

Retkeilykasvatuksella on ollut koulussamme pitkät perinteet. Siihen osallistuvat koulumme kaikki oppilaat. Tavoitteena on tarjota oppilaille myönteisiä luontokokemuksia, lisätä luontotietämystä sekä kehittää erilaisia erätaitoja. Lisäksi pyritään kehittämään oppilaiden luontosuhdetta siten, että heistä tulisi luontoa huomioonottavia ja kaikin puolin ympäristövastuullisia toimijoita. Vastuun ottamisen opettelu sekä retkeilyyn liittyvät tiedot ja taidot laajenevat sisällöltään oppilaiden edetessä vuosiluokalta toiselle. Retket toteutetaan joustavasti syksyisin luokka-astekohtaisten suunnitelmien mukaan. Luka-opiskelijat ovat osallistuneet harjoitteluluokkiensa mukana syysretkille.

Luontokasvatuksen keskeisenä tavoitteena on ympäristötietoisuuden kehittyminen. Yhtenä ympäristöopin opetuksen tavoitteena vuosiluokilla 3–6 onkin ohjata oppilaita toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä (T3). (Opetushallitus 2014, 240.) Ympäristötietoisuus tarkoittaa sitä, että oppilas on motivoitunut ja hänellä on tietoa ja taitoa toimia kulttuuri- ja luonnonympäristön kannalta myönteisesti (Harju-Autti ym. 2011; Ympäristöministeriö 2015.) Luontokasvatuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä (T9). Oppilasta rohkaistaan muodostamaan kysymyksiä sekä käyttämään niitä havaintojen, suunnitelmien, tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana (T4,5). Luonnossa toimiminen innostaa kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä tekemällä. Lisäksi pyritään kannustamaan oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta vastuullisesti ja itseään suojellen (T7,8). Luontokasvatus, erityisesti kummiluokkatoiminnan avulla, tarjoaa oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa. Se myös innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukee oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan (T10). Luontokasvatuksessa ohjataan oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan ympäristöä sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja (T16).  Tärkeää on myös opastaa käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä (T11). Monipuolinen lähiympäristöön tutustuminen luontokasvatuksen avulla ohjaa oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun (T15). (Opetushallitus 2014, 240 - 241.)

Teksti: Anita Haataja ja Sinikka Sivula-Chavez

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti