torstai 1. kesäkuuta 2017

Uusi OPS ja kummiyhteistyö 1B- ja 5A-luokilla
Kuva 1 ja 2  koulun pihalta lähtö reittikävelylle, joka kulkee Kivalonpuiston läpi

Kummitoiminnassa toteutuu yhteistoiminnallisuuden ajatus eli yhdessä opitaan toisia tukien. Uusi opetussuunnitelma tuo monia muutoksia oppijan ja opettajan rooleihin erilaisissa oppimisympäristöissä. Yhdessä toimiessa on tärkeää, että alussa luodaan pelisäännöt, joita opetellaan noudattamaan. Isommat kummit avustavat ja ohjaavat arjen toiminnoissa ja leikkivät pienempien kummien kanssa esimerkiksi välitunneilla. Näin harjoitellaan ryhmässä työskentelyn taitoja ja isomman oppijan huolehtivampaa suhdetta pienempään oppijaan.  
Kummitoiminnassa keskeisiksi pedagogisiksi periaatteiksi nousevat yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteet: positiivinen sosiaalinen riippuvuus, yksilöllinen vastuu, osallistava avoin vuorovaikutus, sosiaalisten taitojen hallinta ja harjaannuttaminen sekä yhdessä tapahtuva arviointi ja pohdiskelu. Kummiyhteistyössä kaikki oppivat kaikilta ja jokainen saa kokea oman toimintansa merkitykselliseksi.

”Ensimmäinen kouluviikko oli tosi kiva, koska sai olla pikkukummien kanssa ruokailussa. Olen oppinut kärsivällisyyttä.” (oppilas 5.lk)
”Olen oppinut sen, että on hauskaa olla parempi luistelemaan kuin pienempi ja opettaa sitä.” (oppilas 5.lk)
”Oli mukavaa opettaa pikkukummia luistelemaan. Itse opin kantamaan vastuuta. Pikkukummeja ei saa syrjiä, mutta ei kannata olla heissä koko ajan kiinni.” (oppilas 5.lk)
”Luistelukerrat oli tosi hauskoja, koska näki, että pikkukummit osasivat hyvin luistella. Olen oppinut olemaan rauhallisesti ja auttamaan pieniä.” (oppilas 5.lk).
”Menimme kummien kanssa luistelemaan. Meillä oli kivaa.” (oppilas 1.lk)
”Mukavinta on ollut uinti Vesihiidessä: saatiin opettaa pikkukummeja. Ja sai leikkiä ja uida.” (oppilas 5.lk)
”Olen oppinut pikkukummiltani kiinaa.” (oppilas 5.lk)
”Mukavinta on ollut Start-projekti. Saimme tehdä yhteistyötä. Paras koulupäivä.” (oppilas 5.lk)


Kuva 3 Luistelemassa kummin kanssa

Laaja-alainen osaaminen (uusi OPS) ja kummitoiminta
”Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta.” (Opetushallitus 2014, 17.)
Kummitoiminta antaa oppilaille mahdollisuuden harjoitella laaja-alaista osaamista. Kummiyhteistyö on tavoitteellista toimintaa, jossa oppilaat oppivat uusia tietoja ja harjoittelevat erilaisia taitoja. Toiminnassa nousee esille monia arvoihin ja asenteisiin liittyviä asioita. Oppilaat harjoittelevat sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja, empatiakykyä, toisen huomioon ottamista, ystävällisyyttä, sinnikkyyttä, kannustamista, yrittämistä, vastuun kantamista, luottamusta, avun tarjoamista ja avun vastaanottamista. Toisten auttaminen tuottaa suurta onnen tunnetta ja tukee näin oppilaiden hyvinvointia. Oppilaita kannustetaan myös uteliaisuuteen, toiveikkuuteen, rohkeuteen, oikeudenmukaisuuteen, kiitollisuuteen, kohtuullisuuteen sekä ympäristön ja luonnon arvostamiseen, jotka kaikki ovat uuden opetussuunnitelman mukaan tavoiteltavia ominaisuuksia (Opetushallitus 2014). Oppilaita ohjataan myös esteettisyyden eli luonnon kauneuden havainnointiin ja kokemiseen eri aistikanavien avulla.

Yhteistyön sujuminen edellyttää, että oppilaat toiminnassaan (esim. käyttäytymisessään) tekevät tietoisia, hyviä valintoja, joilla tuetaan ihmisenä kasvua. Hyvällä käyttäytymisellä on hyviä seurauksia: kiitokset ja positiivinen palaute innostavat yrittämään ja pyrkimään hyvään. Hyvät, positiiviset tunteet, kuten esimerkiksi luottamus ja toivo eivät palvele ihmisiä parhaiten, kun elämä on helppoa, vaan ne antavat voimaa hankaliin elämäntilanteisiin, joita jo pienilläkin oppilailla on (Seligman 2002/2008, 11).

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1
Tutkiva, toiminnallinen työskentely eri-ikäisten muodostamassa ryhmässä avartaa oppilaiden ajattelua ja uskoa itseensä oppijoina ja ongelmien ratkaisijoina. Kummiyhteistyössä pyrimme rohkaisemaan oppilaita kysymään ja ihmettelemään asioita. Oppilaiden ideoita ja ehdotuksia arvostetaan ja huomioidaan toiminnassa opetussuunnitelman mukaisesti (Opetushallitus 2014).
Pienemmät oppilaat saavat mallia isommilta oppilailta, jotka huomaavat osaavansa jo monenlaisia asioita. Erilaisissa oppimisympäristöissä kohdataan myös asioita, jotka ovat molemmille uusia. On todella mielenkiintoista kuunnella kummiryhmien keskustelua eri tilanteissa. Reittikävelyllä esim. vanhempi kummi saattoi jakaa omaa tietämystään linnuista: ”Tuo västäräkki on nuori, tämän kevään poikanen.” Kun pysähdyimme ihmettelemään koivussa olevaa mustaa kasvustoa (pakuria), kummi innostui kertomaan pienemmille: ”Tuo on sitä, mistä meidän mummo keittää aina teetä”.  Myös pienempi kummioppilas ohjaa tietävästi kummejaan: ”Tuo on nokkonen, siitä ei kannata ottaa lehteä, koska sen lehen alla on piikkejä.”

 


Kuvat 4, 5 ja 6 Pakuri reittikävelyltä , Nättijussipatsas ja Arktikumin etsintää kartalta

Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus L2
Kummiluokat yhdessä muodostavat kulttuurisesti moninaisen ryhmän, joka tarjoaa oppilaille luonnollisen ympäristön toimia vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan omia havaintojaan, näkemyksiään ja mielipiteitään ja kunnioittamaan toisten ilmaisua. Luontokasvatuksella ja erilaisissa oppimisympäristöissä toimimalla oppilaita ohjataan arvostamaan omaa kulttuuriympäristöä. Oppilaita ohjataan tekemään vastuullisia valintoja kestävä kehitys huomioiden. Heitä ohjataan noudattamaan hyviä tapoja, kuten opetussuunnitelma edellyttää (Opetushallitus 2014).
Kodin ja koulun päivänä pidimme yhdessä luontokasvatusaiheisen päivänavauksen vanhemmille ja kouluväelle. Usean viidesluokkalaisen mielestä oli erityisen mukavaa tehdä yhdessä joulujuhlanäytelmä, jossa olivat mukana kaikki luokkien oppilaat erilaisista katsomuskannoista huolimatta. Joulujuhlanäytelmää tehtäessä harjoiteltiin myös monilukutaitoja. Joidenkin kummien mielestä esityksen tekeminen on ollut yhteistyömme kohokohta.
”Mukavin asia kummien (1.lk) kanssa oli joulujuhla. Kummioppilaani ovat kivoja ja olen oppinut auttamaan ja olemaan kärsivällinen. Haluaisin tehdä lisää näytelmiä kummien kanssa.” (oppilas 5.lk)
”Paras muisto oli joulujuhla, koska kummit ja kaikki toimi oikein. Minusta on tullut enemmän kärsivällinen.” (oppilas 5.lk)


Kuva 7 joulujuhlaharjoittelua

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3
Kummitoiminnassamme ovat lukuvuoden aikana korostuneet retkeily (syysretki Norvajärven Mottimetsään), ulkona liikkuminen esim. reittikävelyt, liikunta (ulkopalloilu, suunnistus, uinti, telinevoimistelu ja luistelu) ja vierailut esim. (Maakuntakirjastokäynti), jolloin oppilaat ovat harjoitelleet itsestä ja toisista huolehtimista. Terveys, pukeutuminen ja turvallinen liikkuminen liikenteessä ja liikunnassa ovat olleet tärkeä osa toimintaa.


Kuva 8 Voimistelua yhdessä

Monilukutaito L4 ja Tieto- ja viestintäteknologia L5
Kummitoiminnassa monilukutaitoa on harjoiteltu useissa erilaisissa yhteyksissä. Kartanlukutaitoa opeteltiin yhdessä koulun piha-alueella leikkien (suunnistustaitojen harjoittelua). Monilukutaitoa on harjoiteltu erityisesti reittikävelyillä: Oppilaat ovat tutkineet ensimmäisellä reittikävelyllä reitin karttaa, tienviittoja ja erilaisia ohjekylttejä. Toisella reittikävelykerralla bongattiin ja luokiteltiin erilaisia liikennemerkkejä ja laskettiin liikennettä. Reittikävelyillä on otettu valokuvia puhelimilla ja iPadeilla. IPadeilla otettuja kuvia on hyödynnetty ympäristön tutkimisessa ja Scratch- ohjelman avulla ohjelmoinnissa. Oppilaat ovat ryhmissä pohtineet ja kirjoittaneet ylös reittikävelyillä tehtyjä havaintoja.Kuva 9 Kartan katsominen reitillä

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Yhteisissä projekteissa kannustetaan sisukkuuteen, iloitsemaan onnistumisista ja pääsemään yli pettymyksistä. Oppilaita ohjataan suhtautumaan avoimesti uusiin asioihin ja tilannetietoiseen käyttäytymiseen (Opetushallitus 2014). Näistä taidoista on hyötyä myös myöhemmin elämässä.
Yrittäjyyskasvatus tarkoittaa oppilaan yrittäjämäistä toimintaa, oman itsen eli omien vahvuuksien löytämistä oppimisensa polulla. Yrittäjämäinen toiminta antaa mahdollisuuden oppia selviämään uusissa ja erilaisissa elämän haasteissa. (Haataja, Hietanen, Järvi & Tompuri 2009a.)
Isot kummioppilaat organisoivat luokkansa vanhempien ja opettajan kanssa syksyllä Halloween-juhlan ja keväällä Keväthulinat-tapahtuman luokan leirikoulun varainhankintaa varten. Tapahtumien organisoimisessa isot kummit opettelivat tärkeitä yrittäjämäisiä taitoja, kun he kukin vastuullisesti huolehtivat oman toimintapisteensä ohjelmasta. Pienet kummioppilaat olivat tulleet juhlaan sankoin joukoin. Ilmeisesti heitä oli rohkaissut aiemmin syntynyt luottamus isoihin kummeihin, jotka olivat järjestämässä tapahtumaa. Halloween-juhla oli hyvä ja rohkaiseva kokemus yrittäjämäisestä toiminnasta molempien luokkien oppilaille.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7
Kummitoiminnassamme on tärkeää avoin keskusteleva ilmapiiri, jossa oppilaita rohkaistaan vaikuttamaan asioihin. Oppilaita ohjataan ilmaisemaan omia mielipiteitään, ehdotuksiaan ja toiveitaan rakentavasti. Oppilaille tarjotaan kokemuksia toimia yhdessä erilaisissa oppimisympäristöissä, joissa käyttäydytään tilanteeseen sopivalla tavalla. Kaikessa toiminnassa on huomioitava myös muut ihmiset sekä rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö. Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle, lähiyhteisölle ja luonnolle. Oppilaiden hyvinvointia tuetaan heidän vahvuuksiaan huomioimalla. (Opetushallitus 2014.)
Kummitoimintakerta päätetään kiitoksiin ja positiiviseen palautteeseen, jotta oppilaille jää positiivinen kokemus yhteistyöstä ja he ovat innokkaita kohtaamaan uudelleen. (Seligman 2002.)
”Minusta kivointa oli käydä Mottimetsässä, koska tykkään käydä metsässä retkillä ja koska olen ollut siellä viikon partioretkellä ja haluaisin, että tehtäisiin enemmän retkiä jonnekin.” (oppilas 5.lk)
”Mottimetsässä oli mukavaa. Toivon, että kaikki muutkin tykkäsivät. Toivoisin, että käytäisiin, kun me ollaan kuudennella ja ne kakkosella, uudelleen Mottimetsässä.” (oppilas 5.lk)
”Haluaisin käydä hiihtoretkellä.” (oppilas 5.lk)
”Toivoisin, että menisimme kummien kanssa uimaan sekä suunnistamaan Ounasvaaralle.” (oppilas 5.lk)
”Olen oppinut auttamaan, opettamaan, kertomaan pienimmille. On ollut kivaa olla kummi. Kaikista kivoin on ku, kävimme Mottimetsässä pikkukummien kanssa. Haluaisin, että pikkukummeja ei kiusata eikä syrjitä!” (oppilas 5.lk)


Kuva 10 Mottimetsässä laivojen laskeminen vesille

Kummitoiminta, opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
Kummiluokkiemme luontokasvatustoiminnassa toteutuu luontevasti eheytyminen eli oppiainerajojen ylittyminen. Reittikävelyt, retket, liikuntatapahtumat ovat monialaisia ja pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joissa yhdistyvät monet oppiaineet (esim. liikunta, ympäristöoppi, kuvataide, äidinkieli ja matematiikka). Monialaiset oppimiskokonaisuudet koetaan oppilaidenkin keskuudessa mielekkäämpinä kuin oppiainesidonnainen opetus.

Kummiluokkatoiminta on koulun yhtenäisyyttä tukevaa toimintaa, jossa eri-ikäiset oppilaat työskentelevät yhdessä ja saavat tehdä yhteistyötä useamman aikuisen (opettajat, koulunkäynninohjaajat, opettajaopiskelijat) kanssa.

Luka-opiskelijoiden harjoittelu ja kummiyhteistyö

Opetusharjoitteluissa luontokasvatuspainotteisen opettajankoulutusohjelman opiskelijat (Luka-opiskelijat) ovat saaneet seurata ja osallistua luokkiemme (1B ja 5A) yhteistyöhön. Heillä on ollut mahdollista nähdä, miten koulu toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. He ovat saaneet olla mukana muun muassa reittikävelyillä, liikuntatunneilla ja luokkatyöskentelyssä ohjelmoinnin ohjaamisessa. Kummiyhteistyömme on tarjonnut opettajaopiskelijoille mahdollisuuden päästä seuraamaan kahden opettajan samanaikaisopetuksen muotoja erilaisissa oppimisympäristöissä. 

Teksti: Anita Haataja ja Sinikka Sivula-Chavez

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti